Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
För det demokratiska samtalet är det viktigt med upplysta medborgare

För det demokratiska samtalet är det viktigt med upplysta medborgare

Det offentliga samtalet är en demokratins hörnstenar. Samhällsdebatten tillför såväl perspektiv som kunskap och synliggör behov och motsättningar, som politiker och beslutsfattare har att förhålla sig till.


Eftersom våra konsumenter sällan får komma till tals, så brister och det offentliga samtalet kopplat till tobakspolitik. Det är av stor betydelse att all politik kan utvärderas för att samhället ska utvecklas på bästa sätt. Då är det också en nödvändighet att inkludera de som träffas av och är föremål för politiken. Utöver myndigheter och hälso- och sjukvården är det konsumenter, industrin och återförsäljare. Ska vi uppnå ett Sverige med minskad tobaksrelaterad dödlighet måste vi arbeta tillsammans.

Den allmänna utgångspunkten för en effektiv folkhälsopolitik måste vara att den är baserad på vetenskap. Det innebär också att folkhälsopolitiken måste kunna utvärderas, debatteras och revideras i takt med att ny forskning tillkommer. I dag tillåts visionen om ett tobaksfritt samhälle att misskreditera den samlade kunskap om nikotinet och dess betydelse, samt de alternativa produkterna som lanseras på marknaden.

För att nå visionen om ett rökfritt samhälle är vi beroende av att alla aktörer jobbar tillsammans. För att det ska bli verklighet krävs lyhördhet i samhällsdebatten. Motsatsen skapar en grogrund för polarisering av debatten och motarbetar utvecklingen inom området. En hållbar utveckling sker genom inkludering och dialog.

Snusbolaget föreslår:

  • Inkludera konsumenter och deras erfarenheter i utvärdering av tobaks- och nikotinanvändning samt tillhörande styrmedel

Desinformation hindrar minskning av tobaksskador

För att konsumenter ska kunna fatta väl avvägda beslut krävs det information om relativa skadeverkningar av tobaks- och nikotinprodukter. Den nuvarande tobakspolitiken hindrar myndigheter och hälso- och sjukvården från att kommunicera den informationen. Det vill säga att det är förbränningen som skapar majoriteten av de skadliga substanserna i cigarettrök. Det är kunskap som rökarna borde ha rätt att få ta del av.

Riskreduktion som en del av strategin på tobaksområdet är också avgörande. Med ett sådant perspektiv kan vi hitta en balans mellan att förhindra att icke-rökare rekryteras och samtidigt se till att minska skadorna för de som inte vill eller kan sluta röka. En förutsättning för att få fler att sluta röka är dock att rökare får information om riskerna kopplade till olika tobak- och nikotinprodukter, så att de i stället kan förmås att välja produkter utan skadlig förbränning. Liv kan räddas om rökare informeras om hälsoskillnaden mellan röktobak och orala tobak- och nikotinprodukter.

Styrmedel behöver också vara ändamålsenliga, effektiva och bygga på välgrundade källor. Det finns en stor mängd källor vad gäller nivån på konsumtionen av tobak- och nikotinprodukter. Men i många delar är statistiken inte kvalitetssäkrad. Faktum är att en organisation med uttalat mål att minska konsumtion av tobak är utsedd att ansvara för centrala delar av det statistik- och beslutsunderlag som de svenska styrmedlen är utformade efter. Det hela blir inte mindre anmärkningsvärt av att organisationen har medlemmar med tydliga särintressen. Kan dessa utföra sitt uppdrag på ett objektivt sätt?

Om statistik kring tobak och liknande frågor skulle ingå i den officiella svenska statistiken sätts automatiskt tydliga ramar för kvalitet, metod och dokumentation. En svensk myndighet bör därför ges ansvaret. Därmed är det möjligt att undvika att statistiken präglas av ideologi och subjektivitet, och i stället kan vila på ett välgrundat och kunskapsbaserat underlag.

Snusbolaget föreslår:

  • Flytta över ansvaret för statistik kring tobak och nikotin till myndighet och gör till del av Sveriges officiella statistikför att säkra objektivitet, kvalitet, metod och dokumentation

 

Läs hela vårt Valmanifest här.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.