Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Brister i utredning om nikotin- och tobaksprodukter

Brister i utredning om nikotin- och tobaksprodukter

I våras presenterades en offentlig utredning med förslag till reglering av nikotinportioner och nya marknadsföringsregler för tobaksprodukter. Utredningen initierades efter att riksdagen avslog regeringens förslag till nya marknadsföringsregler för tobak.


Snusbolaget har länge påtalat vikten av att det införs en reglering av nikotinportioner samt att reglerna för marknadsföring av snus speglar att produkterna är mindre farliga är röktobak. Detta är även i linje med det riskreduktionsperspektiv som riksdagen har efterfrågat inom tobakspolitiken.

Snusbolaget har nu lämnat in sina kommentarer på utredningens lagförslag i ett remissvar till Socialdepartementet. I remissvaret framhåller Snusbolaget vikten av att riskreduktionsperspektivet, det vill säga att produkters skadlighet ska ligga till grund för hur strikt de regleras, ska beaktas i den föreslagna regleringen. Vikten av att riskreduktionsperspektivet ska beaktas inom tobakspolitiken har framhållits av riksdagen vid två tillfällen tidigare, senast i juni 2021 när riksdagen avslog regeringens ANDTS-strategi. En analys utifrån riskreduktionsperspektivet saknas dock helt i utredningens förslag.

Försvårar för e-handeln

Utredningens förslag till nya marknadsföringsregler för snus innebär i stället en skärpning av regelverket och skulle göra det svårare för aktörer som bedriver e-handel jämfört med vanlig försäljning i kiosker och matvaruaffärer att marknadsföra produkter. Detta förslag är inte förenligt med ett riskreduktionsperspektiv och lever inte heller upp till den typ av reglering som riksdagen har kommunicerat till regeringen som önskvärd.

Snusbolaget har mot denna bakgrund uppmanat regeringen och socialdepartementet att komplettera utredningen med en analys av riskreduktionsperspektivet, och att därefter remittera förslaget på nytt innan socialdepartementet går vidare och handlägger utredningens förslag inför framtagande av ett slutligt lagförslag som riksdagen ska ta ställning till.

Hållbar och långsiktig reglering krävs

Snusbolaget anser att det är viktigt att en hållbar och långsiktig reglering av nikotin- och tobaksprodukter införs som beaktar skillnaden i risker mellan olika produkter. En sådan reglering skapar incitament för användare av mer riskfyllda produkter att byta till riskreduktionsprodukter, vilket gynnar den enskilde användaren liksom folkhälsan i stort.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.