Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
”Anpassa lagstiftning efter skaderisk”

”Anpassa lagstiftning efter skaderisk”

Nivån på tobakens skadeverkningar borde avspeglas i lagstiftningen. Det säger Michael Anefur (KD), riksdagsledamot i Socialutskottet i en intervju med Snusjournalen.


Michael Anefur och hans partikamrater i Socialutskottet föreslår i en motion till riksdagen att ANDT(S)-rådet återinrättas. Förkortningen står för Alkohol, narkotika, dopning och spel.

– Vi anser att ANDT(S)-frågorna är av stor betydelse, säger Michael Anefur till Snusjournalen. Det personliga lidandet kopplat till missbruk av ANDT-produkter är stort och de relaterade samhällskostnaderna är stora. Missbruk av alkohol är en väldigt stor anledning till sociala problem samt ökar risken att utveckla en rad allvarliga sjukdomar av olika slag. Narkotika tar varje år ett antal människors liv samtidigt som det inte sällan leder till svåra sociala förhållanden. Även tobak i olika former leder till sjukdom, inte minst cancer.

Den första ANDT-strategin togs fram 2011 under ledning av dåvarande folkhälsominister Maria Larsson (KD) och avslutades 2015.

– ANDT(S)-rådet behövs för att stärka det nationella ledarskapet och samordningen av arbetet kring dessa frågor ute i kommuner och regioner, säger Michael Anefur. Ett kompetenscentrum behövs för att säkerställa att det förebyggande arbetet som görs ute i landet sker på vetenskaplig grund med välbeprövade metoder som faktiskt funkar. Här brister det idag.

Skadeverkningen ska avspeglas i lagstiftningen

I motionen lyfts frågan om riskbedömningar av tobaksprodukters skadeverkningar. Man vänder sig emot en lagstiftning där all tobak räknas lika, vilket innebär att en övergång från rökning till snusning försvåras, trots att vetenskapen pekar på att riskfaktorn är betydligt högre för rökare än snusare.

– Eftersom all tobak behandlas lagmässigt lika idag så sker ingen gradering av risk för till exempel olika negativa hälsoeffekter, säger Michael Anefur. Det allra bästa vore om ingen alls använde tobak i någon form men det är en utopi som inte kommer att bli verklighet. När nu tobak används vore det rimligt att riskbedöma olika former av tobak och att dess nivå på skadeverkningar avspeglas i olika aspekter av lagstiftningen.

”Anpassa lagstiftning efter skaderisk”

(Bild: Michael Anefur (KD))

I motionen föreslås bland annat ett exponeringsförbud och punktskatter för viss tobak, och Michael Anefur pekar på särskilt det förstnämnda som en framkomlig väg.

– Exponeringsförbud vill vi införa eftersom det är en beprövad och effektiv tobaksförebyggandeåtgärd som minskar rökning bland barn och unga samtidigt som det leder till färre återfall bland dem som försöker sluta röka. Skademinimeringsaspekten är viktig. Självklart är det bättre att använda exempelvis rökfri tobak samtidigt som det är viktigt att komma ihåg att inga av de rökfria nikotinprodukterna är hälsosamma.

Inget exponeringsförbud för snus

De föreslagna åtgärderna i motionen skulle dock inte gälla för snus.

– ­Det är klokt att hälsofarliga produkter är hårdare beskattad än exempelvis matvaror och andra icke-hälsoskadliga produkter, säger Michael Anefur. Vi har tidigare föreslagit att snus inte ska omfattas av ett exponeringsförbud och det är ett exempel på hur lagstiftningen skulle kunna anpassas efter skaderisk.

Motionen i sin helhet kan du läsa här


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.