Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17.00
En reglerad och hållbar marknad för morgondagen

En reglerad och hållbar marknad för morgondagen

Produktreglering för säkra produkter
De senaste åren har nya orala nikotinprodukter fått stort genomslag. Både varumärken och produktvarianter har mångdubblats. Framför allt drivs ökningen av tobaksfria nikotinportioner, även kallade nikotinpåsar eller missvisande ”vitt snus”.


I dag finns det, till skillnad från traditionella tobaksprodukter, ingen produktspecifik reglering för nikotinportioner vad gäller exempelvis tillverkningsprocesser, ingredienser eller hantering.

Vi har valt att gå före lagstiftaren. Vi har upprättat marknadsstandarder och introducerat en leverantörskod för aktörer som önskar använda oss som försäljningskanal. Som en del av detta har vi genomfört, vilket är en del av vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete, omfattande och oberoende produkttester av samtliga nya nikotinportioner. Syftet med det är att du och alla våra kunder, men också myndigheter och beslutsfattare, ska ha tillgång till information om produkterna.

Mer information och resultaten av dessa tester finns tillgängligt för alla på nicoleaks.com.

Snusbolaget föreslår:

Inför en tydlig produktreglering för nikotinhaltiga produkter, vilken bland annat omfattar ingredienser, märkning och försäljning.

Åldersgräns för att värna om en rök- och nikotinfri ungdom

För oss är det en självklarhet att det finns en åldersgräns för alla nikotinprodukter, oavsett om det är tobaksprodukter eller tobaksfria nikotinprodukter. Det är inte alla som har känner till att det i dag saknas en lagstadgad åldersgräns för köp av nikotinportioner. Vi har drivit frågan om att det bör införas en åldersgräns i lagstiftningen för den här typen av produkter. Nyligen fattade riksdagen beslut om att det ska bli verklighet. Det är mycket glädjande.

Men det finns fortfarande mycket att göra för att begränsa ungdomars tillgång till nikotin. En näringsidkare får inte sälja tobak till minderåriga, eller en annan person man kan anta kommer att överlämna tobak till en minderårig. Däremot omfattar förbudet inte privatpersoner. Det innebär att det inte finns något straff för en vuxen person som köper ut tobak åt en person som är yngre än 18 år. Det saknas alltså en langningslagstiftning liknande den som finns för alkohol.

Vi tror att en langningslagstiftning för nikotinhaltiga produkter skulle vara ett bra komplement till en åldersgräns.

I dag kontrollerar vi åldern på alla våra kunder för att säkerställa att inte omyndiga personer kan köpa tobak- och nikotinprodukter. Tack vare säkra betalningslösningar och kundkännedom kan vi garantera att försäljning inte sker till personer under 18 år. Dessvärre gör inte alla handlare detta och det händer att vuxna agerar oetiskt och olovligen förser unga med tobaks- eller nikotinprodukter.

Alla aktörer måste ta sitt ansvar och konkret visa hur de arbetar för en tobaks- och nikotinfri ungdom!

Snusbolaget föreslår:

  • Inför ett straffansvar för langning, det vill säga ett förbud för att överlämna tobak och nikotinprodukter till minderårig som är förenat med en straffbestämmelse

Minskad nerskräpning och ökad konsumentupplysning

Snus är det näst vanliga skräpet i Sverige efter fimpar, enligt den ideella organisationen Håll Sverige Rent. Portionssnus är inte helt biologiskt nedbrytbart. Därför behövs det större incitament för att återvinna produkterna korrekt, men också mer information till konsumenterna om hur produkterna ska slängas eller återvinnas.

EU:s engångsplastdirektiv ålägger tillverkare ett ansvar för cigarettfimpar, men för portionssnus finns det inget ansvar för tillverkarna. Snusbolaget har genomfört undersökningar som visar att våra kunder gärna vill bli bättre på att slänga och återvinna korrekt, men att det saknas tydlig information och incitament för att göra det.

Vi anser att nästa regering borde göra mer för att hjälpa konsumenter att göra aktiva och informerade val, men även förenkla för återvinning. Den införda nedskräpningsavgiften för vissa produkter får en större effekt om den kombineras med förebyggande åtgärder. 

Snusbolaget föreslår:

Säkerställ att nedskärpningsavgiften används till riktade åtgärder för uppstädning av respektive produkttyp, och konsumentupplysning

Materialval för minskad fossil resursanvändning

De varor vi säljer har normalt en plastdosa. Plasten skyddar väl och håller innehållet färskt. Tyvärr återvinns sällan plastdosan och går ofta direkt till förbränning. Men vi vet att våra kunder efterfrågar en tydligare märkning som fungerar som en påminnelse om var och hur dosan kan återvinnas. En återvinningsmärkning på förpackningen skulle till exempel kunna fungera som en sådan påminnelse.

Det finns i dag andra typer av förpackningar, exempelvis dosor av papperskartong eller dosor som helt eller delvis består av bioplaster i stället för fossila plaster. Det är bra att leverantörer och förpackningsproducenter tar initiativ till att minska fossilberoendet. Samtidigt ser vi gärna att staten tar ett större ansvar för att stimulera aktörer inom kemikalie- och plastindustrin för att främja innovation på området. Men nya innovativa material kan övergången från fossil plast till bio-material ske snabbare. Dessa initiativ bör inte bestraffas med extra skatter, i stället bör det uppmuntras.

Produkterna som vi säljer transporteras vanligtvis till våra kunder i förpackningar av wellpapp. Det materialet är helt återvinningsbart och har dessutom bra skyddande egenskaper för produkterna. Det lim som används för att försluta förpackningarna består nästan uteslutande av majsstärkelse.

Vi har valt att använda så kallade monomaterial, alltså material som enbart innehåller ett sorts material i stället för en blandning av olika material. Det är enklare att återvinna en förpackning med enbart ett material, i kontrast till att ta isär många material och sedan återvinna dem separat. Om förpackningen dessutom återanvänds till egna försändelser eller paket, bidrar det ytterligare till materialets resursanvändning.

Vi efterfrågar tydligare riktlinjer och rekommendationer för såväl aktörer inom logistik som allmänheten. Vi vill bidra i den mån vi kan, men hela ansvaret att förklara och upplysa om fördelarna med monomaterial, återanvändning och återvinning kan inte ligga på e-handlare.

Snusbolaget föreslår:

  • Skapa incitament för hela värdekedjan att öka användning av bioplaster och monomaterial
     

Läs hela vårt Valmanifest här.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.