Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Undersökning tobaksfritt snus jämförelse cigaretter

Tobaksfritt snus i jämförelse med cigaretter – ny undersökning visar vad rökare tror 

Tror rökare att tobaksfritt snus är skadligare än cigaretter, och skulle villigheten att byta produkt öka om rökare fick tydlig information om skadligheten? Vi lät YouGov undersöka saken.  


Rökning är en av de främsta riskfaktorerna för allvarliga sjukdomar och förkortar livet med upp till ett årtionde. Det finns många allvarliga negativa konsekvenser för hälsan för personer som röker, inklusive lungcancer, hjärt-kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och andra hälsoproblem. 

Den som slutar röka eller inte alls börjar röka har mycket att vinna på det. En person som slutar röka före sin 30-årsdag minskar sin ökade dödlighetsrisk med 97 procent och ökar sin förväntade livslängd med ett årtionde. En äldre rökare som slutar före 65 års ålder minskar sin ökade dödlighetsrisk med 75 procent och ökar sin förväntade livslängd med fyra år. 

I Sverige har vi under mycket lång tid haft alternativ till rökning, främst snus. Sverige har EU:s lägsta tobaksrelaterade dödlighet och vi har lägst andel dagligrökare i världen. Men av alla EU:s medlemsländer är det bara tillåtet att sälja snus i Sverige. På senare år har dock ett antal nya nikotinalternativ lanserats, till exempel E-cigaretter (vape eller vejp) och nikotinportioner (tobaksfritt snus och ibland kallat ”vitt snus”). Produkterna är beroendeframkallande på grund av sitt nikotininnehåll, men jämfört med cigaretter är risken för negativa hälsoeffekter begränsade. 

Vi ville därför undersöka rökares uppfattning av alternativa nikotinprodukters skadlighet i jämförelse med cigaretter. Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 19-24 januari 2023 har sammanlagt 900 intervjuer via internet genomförts med rökare i Sverige. 

Fråga: Hur skadligt tror du att nikotinportioner/vitt snus är i jämförelse med cigaretter? 

 

Total 

Kön 

Ålder 

 

 

Kvinna 

Man 

18–34 

35-50 

51-64 

65+ 

Mycket mindre skadligt 

11% 

7% 

16% 

9% 

13% 

11% 

11% 

Mindre skadligt 

38% 

39% 

38% 

35% 

43% 

38% 

35% 

Lika skadligt 

25% 

28% 

21% 

26% 

22% 

25% 

27% 

Något mer skadligt 

6% 

5% 

7% 

14% 

6% 

2% 

3% 

Mycket mer skadligt 

4% 

4% 

5% 

10% 

3% 

4% 

2% 

Osäker/vet ej 

16% 

17% 

14% 

5% 

12% 

20% 

22% 

 

 • 14 procent i åldersgruppen 18-34 trodde att nikotinportioner är något mer skadligt och 10 procent trodde att nikotinportioner är mycket mer skadligt än cigaretter.  

 • 10 procent trodde, totalt sett, att nikotinportioner är något eller mycket mer skadligt än cigaretter.  

 • Totalt sett trodde 25 procent av rökarna att nikotinportioner är lika skadligt som cigaretter. 

 • 20 procent i åldersgruppen 51-64 och 22 procent i åldersgruppen 65+ var osäkra eller visste inte. Detta kan jämföras med bara 5 procent i åldersgruppen 18-34, och 12 procent i åldersgruppen 35-50. 

En betydligt större andel unga rökare (18-34 år) trodde att nikotinportioner är mer skadligt än cigaretter, totalt 24 procent, jämfört med övriga åldersgrupper. 

Om tittar kollar på äldre åldersgrupper råder en större osäkerhet. Äldre åldersgrupper svarade i högre utsträckning att de var osäkra eller inte visste, andelen som svarade osäker/vet ej ökar för varje åldersgrupp – från fem procent i åldersgruppen 18-34 upp till 22 procent i åldersgruppen 65+. 


Fråga: Hur skadligt tror du att vape är i jämförelse med cigaretter? 

 

Total 

Kön 

Ålder 

 

 

Kvinna 

Man 

18-34 

35-50 

51-64 

65+ 

Mycket mindre skadligt 

4% 

3% 

4% 

6% 

3% 

3% 

3% 

Mindre skadligt 

29% 

28% 

30% 

26% 

35% 

32% 

21% 

Lika skadligt 

25% 

25% 

24% 

30% 

28% 

25% 

17% 

Något mer skadligt 

7% 

8% 

7% 

16% 

9% 

3% 

3% 

Mycket mer skadligt 

5% 

 

5% 

6% 

9% 

5% 

6% 

2% 

Osäker/vet ej 

30% 

31% 

29% 

11% 

20% 

32% 

54% 

 

 • 14 procent i åldersgruppen 18-34 trodde att vape är något mer skadligt och 9 procent trodde att vape är mycket mer skadligt än cigaretter. 

 • Totalt sett trodde 25 procent av rökarna att vape är lika skadligt som cigaretter. 

 • 54 procent i åldersgruppen 65+ var osäkra eller visste inte. 

 • 33 procent trodde, totalt sett, att vape är mindre eller mycket mindre skadligt, vilket kan jämföras med 49 procent för nikotinportioner. En skillnad på 16 procentenheter. 

Det råder större osäkerhet kring vape än nikotinportioner, särskilt bland äldre. Det är också intressant att notera att en tredjedel av rökarna tror att vape är mindre skadligt, medan motsvarande andel för nikotinportioner är hälften. Även om vape och nikotinportioner är förhållandevis nya produkter på marknaden, har nikotinportioner stora likheter med traditionellt snus som har brukats i Sverige under lång tid. 


Fråga: Skulle tydlig information om alternativa nikotinprodukters lägre skadlighet kunna påverka din villighet att byta ut dina cigaretter mot exempelvis nikotinportioner/vitt snus eller vape? 

 

Total 

Kön 

Ålder 

 

 

Kvinna 

Man 

18-34 

35-50 

51-64 

65+ 

Ja 

36% 

38% 

34% 

52% 

44% 

33% 

20% 

Nej 

38% 

35% 

42% 

28% 

30% 

38% 

56% 

Vet ej 

25% 

27% 

23% 

20% 

26% 

29% 

24% 

 

 • 52 procent i åldersgruppen 18-34 uppgav att tydlig information om alternativa nikotinprodukters lägre skadlighet skulle kunna påverka villigheten att byta ut cigaretter mot exempelvis nikotinportioner eller vape. 

 • Bara 20 procent i åldersgruppen 65+ svarade att deras villighet skulle kunna påverkas. 

Undersökningen visar att tydligare information om alternativa nikotinprodukters lägre skadlighet skulle kunna påverka rökares villighet att byta ut cigaretter mot säkrare nikotinalternativ. Det finns dock stora skillnader mellan åldersgrupperna. Över hälften av rökarna i åldersgruppen 18-34 svarade att deras villighet skulle kunna påverkas, men bara en femtedel av rökarna i åldersgruppen 65+ svarade samma sak.  


Fråga: Vilka av följande argument motiverar dig mest till att sluta röka, ange de tre svarsalternativen som motiverar dig mest 

 

Total 

Kön 

Ålder 

 

 

Kvinna 

Man 

18-34 

35-50 

51-64 

65+ 

Kostar mycket pengar 

54% 

58% 

49% 

45% 

59% 

58% 

51% 

Risk för allvarlig sjukdom och för tidig död 

52% 

55% 

49% 

39% 

55% 

61% 

50% 

Att det är ett beroende 

25% 

26% 

24% 

24% 

21% 

27% 

28% 

Illaluktande andedräkt och kläder 

22% 

24% 

20% 

25% 

22% 

24% 

19% 

Vill orka mer i träning och vardag 

17% 

17% 

17% 

18% 

24% 

16% 

11% 

Ger rynkor och för tidigt åldrad hy 

15% 

21% 

8% 

20% 

23% 

13% 

5% 

Röken stör omgivningen 

12% 

10% 

14% 

17% 

10% 

10% 

11% 

Passiv rökning kan göra mina nära sjuka 

10% 

9% 

11% 

18% 

12% 

5% 

7% 

Omgivningens/samhällets negativa uppfattning 

9% 

9% 

10% 

11% 

7% 

10% 

11% 

Besvärligt och omständligt 

6% 

8% 

5% 

10% 

9% 

4% 

5% 

Inga argument motiverar mig 

8% 

6% 

10% 

2% 

5% 

9% 

15% 

Osäker/Vet ej 

4% 

4% 

3% 

3% 

3% 

3% 

5% 

 

Topp fem argument som motiverar rökare att fimpa: 

 • Kostar mycket pengar 

 • Risk för allvarlig sjukdom och för tidig död 

 • Att det är ett beroende 

 • Illaluktande andedräkt och kläder 

 • Villa orka mer i träning och vardag 

Hela 61 procent av rökarna i åldersgruppen 51-64 svarade att risk för allvarlig sjukdom och för tidig död är ett av argumenten som motiverar dem mest. Det är också det alternativ som fick högst resultat sett över alla svarsalternativ och åldersgrupper. I åldersgruppen 18-34 svarade 18 procent att det faktum att passiv rökning kan göra deras nära sjuka var ett av de främsta argumenten för att sluta röka. För 21 procent av kvinnorna var argumentet om att det ger rynkor och för tidigt åldrad hy ett av de argument som motiverade mest att sluta röka, motsvarande siffra bland män var 8 procent. Det är också den största resultatskillnaden mellan kvinnor och män för den här frågan. 

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 19. - 24. januari 2023 har sammanlagt 900 intervjuer via internet genomförts med rökare i Sverige. De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.