Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17.00
Snus och nikotinportioner på riskdagens agenda

Snus och nikotinportioner på riskdagens agenda

Förra veckan fattade riksdagen beslut om hårdare regler för nikotinprodukter och Sverige får därmed en ny nikotinlag. Hur påverkar den dig och Snusbolaget? Snusjournalen reder ut det.


Bakgrunden till lagen är en ökande oro om att nya tobaksfria nikotinprodukter inte är reglerade. Den nya lagen kommer inte bara omfatta nikotinportioner och andra nikotinprodukter som finns i dag, utan också framtida produkter som ännu inte har utvecklats och inte finns på marknaden.

I korthet innebär riksdagens beslut att det införs produktkrav för nikotinportioner, att det införs ett ålderskrav för dessa produkter och att det blir förbjudet för Snusbolaget att visa så kallade banners med bilder på snus på Snusbolaget.se.

Riksdagen har också uppmanat regeringen att återkomma med ett förslag om en langningslagstiftning som gör det straffbart för privatpersoner att överlåta eller sälja tobaks-och nikotinprodukter till minderåriga. Dessutom vill riksdagen att regeringen återkommer med ett nytt övergripande mål på tobaks- och nikotinområdet som tar hänsyn till de varierande skadeverkningar som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka.

Välkommet med produktkrav, åldersgränser och en utredning om langningslagstiftning.

Den nya lagstiftningen innebär att det bland annat kommer att införas nya produktkrav för nikotinportioner, även kallat nikotinpåsar eller ”vitt snus”. Syftet är att säkerställa att produkter som säljs är säkra och av god kvalitet. Det tycker vi på Snusjournalen är bra och detta ligger i linje med Snusbolagets egna regler. Redan i dag genomgår nikotinportioner som säljs av oss en noggrann testning på ett oberoende laboratorium. Resultaten av dessa tester görs tillgängligt för alla på Nickoleaks.com. I avsaknad av regler kring produktkrav har Snusbolaget tagit fram produktstandarder tillsammans med andra ansvarstagande aktörer inom branschen.

Förslaget innebär också att det i lag införs ett ålderskrav för att få köpa nikotinportioner. I dag finns det ingen lagstiftning som kräver att köparen är över 18 år. Hos Snusbolaget har det däremot alltid varit ett krav vid försäljning, precis som när vi säljer snus. Nikotinprodukter är till för vuxna, inte barn eller ungdomar.

Det är bra att en stor del av riksdagen anser att regeringen ska återkomma med en utredning och förslag om hur man kan införa en langningslagstiftning avseende tobaks- och nikotinprodukter. Det vill säga att det ska bli straffbart att överlåta eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till minderåriga. Snusbolaget har drivit frågan om att kriminalisera langning av tobaks- och nikotinprodukter till minderåriga på samma sätt som för alkohol. Det är faktiskt förvånande att detta inte har uppmärksammats tidigare.

Hur har regeringen och riksdagen tänkt här? Det undrar vi.

Däremot finns det vissa delar av den nya lagstiftningen som vi inte riktigt förstår vad riksdagens partier vill uppnå med. Till exempel förändrar man vissa marknadsföringsregler för tobak och liknande produkter på ett sätt som riskerar att snedvrida konkurrensen mellan fysisk handel och e-handel.

De förändrade reglerna innebär att Snusbolaget inte kommer att kunna ha så kallade banners med bilder på snusprodukter på Snusbolaget.se. Nyheter eller tillfälliga smaker kommer inte kunna visa upp på Snusbolaget.se på samma sätt som nu. Snusbolaget kommer att genomföra ändringar efter sommaren för att efterleva den nya lagstiftningen.

Regeringen har återkommit med en ny ANDTS-strategi – men kritiken från riksdagen kvarstår.

Riksdagen har även behandlat regeringens skrivelse om en ny ANDTS-strategi (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel). När regeringen lade fram ett förslag till strategi förra året, valde en överväldigande majoritet i riksdagen att slänga den i papperskorgen eftersom den inte svarade mot riksdagens förväntningar. Bland annat ansåg den lagstiftande församlingen att det saknades tydlighet när det gäller regeringens prioriteringar. Riksdagen uppmanade då regeringen att återkomma med ett förslag på en reviderad och förbättrad ANDTS-strategi, bland annat att hänsyn bör tas till att olika tobak- och nikotinprodukter kan orsaka olika stora skadeverkningar.

Trots detta har regeringen inte tagit hänsyn till att tobaksrökning och bruk av rökfria nikotinprodukter, så som snus och nikotinportioner, skiljer sig åt när det gäller skadeverkningar. Detta kritiserades av en stor majoritet i socialutskottet. Riksdagen uppmanade återigen regeringen att formulera ett nytt övergripande mål som tar hänsyn till de varierande skadeverkningar som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka.

Sannolikt har vi inte sett det sista i frågan om hur Sverige ska arbeta med att minska antalet rökare. Från vår sida ser vi det som helt centralt att Sverige antar ett riskreduktionsperspektiv. Många av Snusbolagets kunder har med hjälp av snus eller nikotinportioner lyckas sluta röka. Det är en vinst för både den enskilda människan och samhället.

I valet 2022 kan du göra din röst hörd!

Det finns fortfarande mycket Sverige kan göra för att minska skadeverkningarna av rökning, både här i landet och i EU. Därför är det alltid viktigt att Sveriges snusare gör sin röst hörd, inte minst i höstens val och den kommande mandatperioden. Läs mer om hur en framåtsyftande och effektiv tobaks- och nikotinpolitik kan se ut i Snusbolagets Valmanifest.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.