Så ser partierna på snusets framtid

Så ser partierna på snusets framtid

Regeringen presenterade för två veckor sedan sin ANDTS-strategi. Det är ett styrdokument som kommer påverka hur snus och nikotinportioner kommer hanteras av Regeringen och myndigheterna de närmaste 4 åren. Vår åsikt är att regleringen av snuset bör påverkas av dess skadereducerande effekter när allt fler rökare slutar röka eller fler väljer att börja med snus istället för cigaretter.


Snusjournalen har här gjort en sammanfattning av riksdagspartiernas föreslagna ändringar på Regeringens ANDTS-strategi.

Motionerna spretar lite i vad de anför och föreslår då partierna delvis fokuserar på olika saker. Det finnas dock en potentiell majoritet för att reglera snus och nikotinportioner annorlunda än cigaretter (så kallad skadereducering). De som tydligast står upp för de svenska snusarna är Kristdemokraterna och Centerpartiet som vill avslå hela ANDTS-strategin. Vi hoppas nu att fler partier med delad andemening väljer att ansluta sig till Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag så att en majoritet kan samlas för de svenska snusarnas och blivande snusares hälsa!

Här kan du läsa kortare sammanfattningar av vad ditt parti tycker i frågan. Socialdemokrater och Miljöpartister lämnar inte in motioner på Regeringens propositioner då de själva sitter i Regeringen.

Vänsterpartiet fokuserar i sin motion (nr 3929) nästan uteslutande på det förebyggande folkhälsoarbetet och missbruksproblematiken. Tobakspolitiken nämns inte alls.  

Liberalerna tar i sin motion (nr 3940) upp vikten av insatser i syfte att minska barns och ungas tillgång till tobaks- och nikotinprodukter och menar att regeringens förslag på dessa områden behöver ges hög prioritet i det fortsatta arbetet. De lägger en tonvikt vid just det preventiva arbetet och nämner särskilt att det behövs förbud mot tobaksreklam även i sociala medier och att alla som använder tobak ska ha tillgång till tobaksavvänjning via hälso- och sjukvården. Liberalerna nämner inte skadereduktion i sin motion.

Sverigedemokraterna är lika korta som tydliga i sin motion (nr 3936). De har ett förslag, att införa ett skadereduceringsperspektiv i ANDTS-strategin. De nämner att Sverige har lägre andel rökare än andra länder och gör jämförelser med såväl Norge som Nya Zeeland när det gäller att implementera skademinimeringsprincipen även i tobakspolitiken. I motionen nämns att även om det är önskvärt att få fler rökare att börja använda andra produkter, så måste man samtidigt ha koll på dessa produkter så att de inte attraherar nya användare, främst ungdomar.

Kristdemokraterna föreslår i sin motion (nr 3952) att propositionen avslås och att regeringen ska återkomma till riksdagen med en produkt värd namnet. På ett övergripande plan efterlyser de en samordningsfunktion för ANDTS inom Regeringskansliet och att det tas fram tvååriga planer som följs upp återkommande. När det gäller tobakspolitiken framförs flera olika perspektiv, där skadereduceringsperspektivet är ett centralt sådant. KD stödjer förslaget på ett generellt plan när det gäller att räkna in andra nikotinprodukter i strategin, men menar samtidigt att man måste ta i beaktande att nikotinprodukter har en angelägen plats i syfte att minska de negativa effekterna av röktobak. I övrigt kan nämnas att KD vill se vetenskapliga riskbedömningar av ANDT-produkters skadeverkningar, föreslår dels ett exponeringsförbud för röktobak och dels att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att utreda e-cigaretters effekt på hälsa och återkomma med rekommendationer kring eventuella lagstiftningsändringar.

Moderaterna har som första förslag i sin motion (nr 3943) att ett övergripande mål inom ANDTS-politiken måste vara att ta frågan om varierande skadeverkningsgrader i beaktande. Moderaterna är särskilt kritiska till att regeringen fortfarande inte i förslaget till ny ANDTS-strategi ”gör tydlig och skarp åtskillnad när det gäller tobaksrökningens skadeverkningar kontra bruk av snus och andra rökfria nikotinprodukter.” I motionen återfinns ett längre resonemang där Moderaterna problematiserar kring att regeringens förslag inte hänger ihop på just detta område. Det noteras att snus måhända inte kan anses vara en hälsoprodukt men att tobaksrökning har avsevärt mer allvarliga skadeverkningar.

Centerpartiet har som första förslag i sin motion (nr 3958) att regeringens förslag till ny ANDTS-strategi borde avslås och föreslår att nuvarande strategi ska gälla tills det att regeringen har presenterat ett nytt och omarbetat förslag. De problematiserar kring utvidgningen av tobaksbegreppet då det riskerar att ta bort fokus från det viktiga målet om att minska tobaksrökningen. Centerpartiet vill därför se ”ett stärkt fokus på att successivt minska tobaksrökningen” vilket i deras mening kan få ”stora positiva effekter på folkhälsan och göra stor skillnad för många människor”. Deras konkreta förslag är ett förslag till ny ANDTS-strategi bör ha mer konkret fokus på att minska tobaksrökningen.

Säg din mening till dina riksdagsledamöter idag. Maila din riksdagsledamot!

Du hittar kontaktuppgifterna här


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.