Ring oss020-0753464 Idag: 09:00-17.00
Så här tycker riksdagspartierna om Snusbolagets valmanifest

Så här tycker riksdagspartierna om Snusbolagets valmanifest

I våras lanserade Snusbolaget ett valmanifest för att rikta strålkastarljuset mot hur svenska politiker fattar beslut och stiftar lagar som rör snus och nikotinportioner. Valmanifestet skickades till partiernas riksdagskanslier. Nu har vi fått svar från nästan alla partier om hur de ställer sig till några av förslagen i vårt valmanifest.

I dag är det förbjudet för ett företag att sälja tobak till minderåriga eller till en annan person som man kan anta kommer överlämna tobak till en minderårig, däremot omfattar inte detta förbud privatpersoner. Därför finns det inte heller något straff för en myndig som köper ut tobak- och nikotinprodukter till minderåriga. Med andra ord, det saknas en så kallad langningslagstiftning. Vi tror att en langningslagstiftning, liknande den som finns för alkohol, skulle vara ett bra komplement till den åldersgräns för tobaks- och nikotinprodukter som finns i dag.

Därför frågade vi: Är ni beredda att, eller vill införa, ett straffansvar för langning, det vill säga ett förbud att överlämna tobak och nikotinprodukter till minderåriga som är förenat med en straffbestämmelse?

Socialdemokraterna: Vi står bakom det förslag (från riksdagen, red. anm.) som uppdrar regeringen om att göra langning av tobak och nikotinprodukter straffbart. 

Miljöpartiet: Ja, det är vi beredda att överväga.

Centerpartiet: Vi vill att det ska finnas en skarp åldersgräns för samtliga nikotin/tobaksprodukter och att det även ska vara förbjudet för privatpersoner att överlåta produkterna till personer under 18 år.

Liberalerna: Liberalerna anser inte att man ska införa ett straffansvar för langning av tobak och nikotinprodukter. Vi tror inte att det är rätt verktyg för att möta problemen som är kopplade till att myndiga personer köper ut till minderåriga.

Kristdemokraterna: Ja, för att minska risken för att unga får tillgång till nikotinprodukter.

Sverigedemokraterna: Ja. Sverigedemokraterna röstade för tillkännagivandet som riktades till regeringen, där regeringen uppmanas att se över frågan om att göra det straffbart för privatpersoner att överlåta eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år.

Snusbolaget anser att Sverige behöver en nollvision för tobaksrelaterade dödsfall. I ett sådant scenario anser vi att nikotinet en del av lösningen. För att uppnå en nollvision tror vi att det behövs en politik och lagstiftning som värderar produkterna efter deras individuella skadeverkningar.

Så är det inte i dag. Regleringen av tobaksprodukter utgår från en politisk målsättning om att allt bruk ska minska, oavsett hur konsumtionen fördelas eller olika nivåer av risker och skador som konsumtionen kan innebära. Därmed likställs snus med cigaretter trots att det finns betydande skillnader i skadeverkningar. Även andra tobaksfria produkter som innehåller nikotin, exempelvis nikotinprodukter, bemöts på liknande vis.

Ett riskreduktionsperspektiv riktar fokus mot att minska den skadliga tobaksrökningen. Nikotinhaltiga produkter är inte hälsoprodukter, men de kan vara ett mindre skadligt alternativ till framför allt tobaksrökning. Därför tror vi också att det behövs en politik och en lagstiftning som värderar produkterna efter deras individuella skadeverkningar. Ju hälsofarligare en produkt är, desto striktare borde produkten regleras. För den rökare som inte vill eller kan sluta med nikotin, behöver det finnas möjlighet att byta till ett mindre skadligt alternativ.

Vi ställde flera frågor på detta tema.


Anser ni att det bör fastställas en nollvision för tobaksrelaterade dödsfall?

Om ja: hur eller på vilket sätt vill ni nå nollvisionen för tobaksrelaterade dödsfall?

Socialdemokraterna: I nuläget finns inga planer på att fastställa en nollvision kring tobaksrelaterade dödsfall.

Miljöpartiet: För att nå målet om nollvision för tobaksrelaterade dödsfall behöver vi satsa på det förebyggande arbetet för unga. En viktig del i det är ett införande av en lag om tobaksfri skolgång. Vi vill också se ett exponeringsförbud av tobaksprodukter.

För att nå målet om nollvision för tobaksrelaterade dödsfall behöver vi satsa på det förebyggande arbetet för unga. En viktig del i det är ett införande av en lag om tobaksfri skolgång. Vi vill också se ett exponeringsförbud av tobaksprodukter.

Centerpartiet: Ja. Den viktigaste folkhälsofrågan är att minska på tobaksrökning. Det är fortfarande många människor som dör och ännu fler som insjuknar i sjukdomar kopplade till rökning. Nikotin är starkt beroendeframkallande. Användning av tobaksprodukter på annat sätt än rökning är inte heller neutralt ur ett hälsoperspektiv. Det finns därför anledning att skydda inte minst barn från dessa produkter. 

Liberalerna: För Liberalerna handlar folkhälsoarbetet och de förebyggande hälsoinsatserna om kunskap och respekt för individens självbestämmande. Den enskildes motivation ska styra alla insatser som erbjuds.

Tobaks- och nikotinpolitiken ska präglas av ett målmedvetet preventivt arbete. Information, punktskatter och förbud mot tobaksreklam – även i sociala medier, där unga befinner sig, tror vi är verktyg som ger makt till individen. Alla som använder nikotin ska ha tillgång till nikotinavvänjning via hälso- och sjukvården.

Kristdemokraterna: Ja, Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar inklusive hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Förutom lidande för den drabbade och dennes anhöriga påverkas samhällsekonomin av varje cancer- och sjukdomsfall. Direkta vårdkostnader, läkemedel, strålbehandling och kirurgi är några kostnader vid sidan av sjukfrånvaro. Det är otvetydigt så att ett aktivt folkhälsoarbete inom tobaksområdet ger stora vinster för den enskilda människan och för samhället i stort. Det är därför en angelägen uppgift att få fler att sluta röka och att förebygga så att personer inte börjar. Det ska vara svårt att börja och lätt att sluta röka. Dessutom ska det i möjligaste mån förhindras att någon utsätts för passiv rökning.

Sverigedemokraterna: Vi har inget emot nollvisioner för något som är dåligt, sen ska man vara lite varsam med att okritiskt skapa nya institutioner som ger upphov till byråkrati finansieras med offentliga medel.

Den långsiktiga trenden är att bruket av tobaksprodukter i Sverige minskar, vilket visar att det man gör i Sverige (folkbildning etc.) faktiskt fungerar, vilket är positivt. För att bättre kunna arbeta målinriktat med en nollvision krävs det likaså att hänsyn tas till tobaks- och nikotinprodukters olika skadeverkningar. Sverigedemokraterna anser att politiken avseende tobaks- och nikotinprodukter måste utgå från fakta. Man måste fokusera på ett resultatinriktat arbete för att minska skador och rädda liv.


Anser ni att det bör införas ett riskreduktionsperspektiv i den svenska tobaks- och nikotinpolitiken?

Socialdemokraterna: Vi anser att det redan idag finns inslag av riskreduktions i den svenska tobaks- och nikotinpolitiken. Det finns idag olika begränsningar i till exempel marknadsföring och genom att vi bland annat vill se en åldersgräns vid försäljning av tobaksfri nikotin kan vi undgå att allt för unga börjar bruka nikotin och i förlängningen tobak.

Miljöpartiet: Tobaks- och nikotinprodukter är inga hälsoprodukter, utan har hälsorisker. Viktigast att fokusera på i tobaks- och nikotinpolitiken är att minska beroendet oavsett produkt.

Centerpartiet: (se svar på föregående fråga)

Liberalerna: (svarade ej)

Kristdemokraterna: Även om alla tobaks- och nikotinprodukter medför negativa hälsoeffekter, är det skillnad på graden av skador som kan uppkomma för både individen och dennes omgivning beroende på vilken produkt som intas. Det är exempelvis skillnad på rökning av standard-cigaretter, e-cigaretter, andra typer av cigaretter och bruk av snus, tuggtobak och nikotinprodukter. Den sammantagna risken för negativa hälsoeffekter är exempelvis betydligt högre för rökare än snusare. Kristdemokraternas mål är att minska skadorna kopplade till tobak och nikotin. Vi kan nå det målet genom exponeringsförbud för röktobak och genom att lägga kraft på att etablerade rökare uppmuntras att övergå till rökfria nikotinprodukter som exempelvis snus samtidigt som det bedrivs ett starkt förebyggande arbetet så att unga varken börja röka eller använda nikotinprodukter. I linje med detta har Kristdemokraterna föreslagit att Socialstyrelsen bör få ett uppdrag i syfte att klargöra de gradskillnader som är vetenskapligt påvisade för olika ANDT-produkter och att dessa beaktas vid reglering av lagstiftning inom området.

Sverigedemokraterna: Ja. Sverigedemokraternas uppfattning är att riskreduktion/skademinimering är en ytterst relevant faktor utifrån ett folkhälsoperspektiv. Vi menar därför att skademinimering bör vara ett uttalat folkhälsopolitiskt mål med syftet att uppnå så goda hälsoeffekter som möjligt. Av den anledningen ser Sverigedemokraterna också vikten av att individer med ett tobaksberoende fortsatt har möjlighet att välja ett mindre skadligt alternativ, som vi menar också kan vara en väg ut ur ett traditionellt bruk av cigaretter, som är väldigt hälsofarligt.

Läs gärna mer om Snusbolagets valmanifest här.
De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.