Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-16.00
Oreglerade nikotinportioner utreds

Oreglerade nikotinportioner utreds

Hur ska tobaksfria nikotinportioner – som On, Zyn och LYFT med flera – betraktas och behandlas?

Nikotinpåsar befinner sig i ett regleringsmässigt ingenmansland. Nu ska detta för regeringen oförutsett tillkomna produktområde utredas. Senast 31 mars 2021 ska en särskild utredare redovisa förslag om en tydlig skyddslagstiftning. Denna ska också ta hänsyn till vad som i okänd nyhetsväg kan komma i en framtid.


I kommittédirektivet Översyn av vissa frågor på tobaksområdet, som regeringen beslutade om 6 februari, ingår utöver nikotinportioner att också analysera, utreda och ta ställning till reglering av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Även tobaks- och nikotinfria produkters ställning ska utredas. I samband med arbetet med anpassning av EU:s senaste tobaksdirektiv till svensk lag lämnades denna produktkategori utanför förslagen, just för att den var bortom direktivet.

Produktsegmentet med skademinskande tobaks- och nikotinfria alternativ gjorde sitt intåg på marknaden i juli 2003. Då lanserade Anneli Hellström, Nicofree AB, sin innovation örtbaserade Pepper Choice i snusportionsformat. I idag företräds segmentet av varumärken som Onico, Qwitt, KickUp, XQS och Zeroberg.

Inget livsmedel, inget ansvar

Snus är traditionellt en produkt baserad på tobak. Den har regleringsmässigt betraktats och hanterats som ett livsmedel av Livsmedelsverket. Varken nikotinportioner eller tobaks- och nikotinfria portioner passar in i definitionen av livsmedel, eftersom de inte innehåller tobak.

I ett ställningstagande 18 februari 2019 konstaterar Livsmedelsverket att produktgrupperna ”inte utgör livsmedel i enlighet med definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.”

I praktiken innebär detta att Livsmedelsverket inte längre har eller tar tillsynsansvar för produkterna som inte är livsmedel! Logiskt och helt naturligt. Eftersom de inte innehåller tobak är tobakslagen inte heller aktuell.

Angeläget ta fram bestämmeler

Nikotinportioner och tobaks- och nikotinfria snusportioner befinner sig alltså i ingenmansland. Reglering av åldersgräns för köp av produkterna eller krav på hälsovarning finns inte. Någon utpekad myndighet som kan utöva tillsyn över produkterna finns inte heller.

Folkhälsomyndigheten påtalade situationen i juni 2019 för Socialdepartementet och begärde att det borde utredas hur nikotinhaltiga snusliknande produkter ska regleras.

–Regeringen anser att det är djupt otillfredsställande att det saknas tydlig skyddslagstiftning kring tobaksfria nikotinprodukter. Det är därför angeläget att det tas fram bestämmelser om i vart fall åldersgränser, marknadsföring, hälsovarningar och tillsyn, framhålls i kommittédirektivet.

Här anges också vissa andra områden som ska analyseras och som gäller behov av regleringar. Utredarens slutsatser kan här påverka producenter, handel och myndigheter.

Ska beakta produkter som inte finns

I direktivet noteras bland annat att de grundläggande principer som genomsyrar tobakspolitiken ska upprätthållas och att förslag till hur tillsynen bör organiseras ska ske med utgångspunkt från nuvarande tillsynsstruktur. Det poängteras också att regleringen ska skydda barn och unga.

I en skrivning uttrycks att ”Nikotin är ett akuttoxiskt ämne med effekter på bland annat hjärta och kärl och det är starkt beroendeframkallande.”

–Regleringen ska utformas på ett sätt som möjliggör en proaktiv tobakspolitik som är till skydd för människors hälsa och som beaktar att nya typer av produkter och företeelser kan vara svåra att förutse.

Insiktsfullt konstaterar regeringen ”att den produktutveckling som sker på området inte har förutsetts.” I utredarens uppdrag ingår att blicka framåt och ta hänsyn till det okända.

–Produktutvecklingen har varit snabb och det är därför angeläget att utredarens analys och förslag omfattar det breda spektrum av produkter som det finns kännedom om i dag, liksom beaktar att nya produkter kan komma att introduceras framöver.

Åke Hultqvist

I väntan på att få till en reglering av nikotinportioner har producenterna förordat att handeln följer samma regler som för tobaksprodukter, däribland ingen försäljning till någon under 18 år.


De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.