Ring oss020-0753464 Idag: 09.00-17.00
ai-datadriven-cancervard-riskreduktion

AI, datadriven cancervård och rätt mediciner är viktigt - men vad hände med riskreduktion? 

I EU är rökning den främsta orsaken till cancer som går att förebygga. Sverige kan dock främja en politik som kan rädda hundratusentals liv varje år, om regeringen lyckas förklara den svenska snuseffekten för EU:s medlemsländer. När Sverige som ordförandeland i EU tillsammans med Europeiska kommissionen arrangerade en konferens om cancer lyste detta med sin frånvaro.Det är ingen hemlighet att rökningen har mycket allvarliga hälsoeffekter. En rökare löper 25 gånger större risk att dö av lungcancer än icke-rökare. Bara i EU dör ungefär 700 000 personer varje år till följd av rökning.

Sverige har däremot det lägsta antalet rökningsrelaterade dödsfall bland män i Europa, det lägsta antalet rökningsrelaterade dödsfall i lungcancer och det lägsta antalet rökningsrelaterade nya cancerfall.

Trots att många länder länge haft både striktare regler och högre cigarettpriser, har Sverige EU:s lägsta rökarantal per capita och vi närmar oss snabbt målet om att mindre än fem procent av den vuxna befolkningen ska vara dagligrökare. Exempelvis röker bara sex procent av männen i Sverige, vilket kan jämföras med EU-genomsnittet om cirka 28 procent.

Hur kan man förklara skillnaden mellan EU och Sverige?

En rapport från Lakeville visar att regleringar och priser på cigaretter inte har påverkat antalet rökare nämnvärt. Den stora skillnaden mellan Sverige och EU är att försäljning av snus endast är tillåtet i Sverige. Det innebär att svenska män under lång tid har kunnat välja bort rökningen till förmån för en mindre skadlig nikotinprodukt. Något som har förnekats europeiska män. (Rapporten är gjord på män eftersom det historiskt finns större underlag på snusande män. Nu för tiden snusar en allt högre andel kvinnor.)

Under de senaste åren har dock flera alternativa nikotinprodukter, exempelvis nikotinportioner (även kallat vitt snus) och e-cigaretter, lanserats. Det är två nikotinprodukter som snabbt har tagit marknadsandelar i Europa. Produkterna är inte helt ofarliga och är på grund av nikotininnehållet beroendeframkallande, men jämfört med rökning är de negativa hälsoeffekterna mycket begränsade. En inte sällan refererad uppgift är att hälsoskadorna från de alternativa nikotinprodukterna uppgår till mindre än fem procent av skadorna från rökningen.


Antalet dödsfall skulle kunna minska med 210 000 liv per år

Tillgång till hälsosammare nikotinalternativ på marknaden förbättrar folkhälsan i stort. Rapporten från Lakeville visar att en tillåtande EU-politik för försäljning av nikotin för oral användning, särskilt nikotinportioner, skulle minska antalet dödsfall till följd av rökning med 210 000 liv per år.

Den effekt som snus och nikotinportioner har haft i Sverige, där en stor del av rökarna har gått över till dessa produkter, skulle alltså kunna rädda hundratusentals liv årligen.

Dessvärre är ett antal medlemsländer men framför allt Europeiska kommissionen negativa till detta och behandlar alla tobaks- och nikotinprodukter lika utan hänsyn till deras individuella drag och skadeverkningar.


Cancer är ett prioriterat område inom EU

Att bekämpa cancer är ett prioriterat område från EU:s sida. Det svenska ordförandeskapets högnivåkonferens om cancer anordnades tillsammans med den Europeiska kommissionen. Konferensen bygger på EU:s nya cancerplan från 2021 och fokuserar på tre huvudområden: förebyggande, tidig upptäckt och datadriven cancervård.

En effektiv förebyggande åtgärd skulle vara att inte förneka rökare i Europa mindre skadliga nikotinalternativ. Skadereducerande strategier kopplade till tobak och nikotin behandlades inte över huvud taget på konferensen medan datadriven cancervård, AI-diagnostik och jämlik vård i EU behandlades ingående. Dessa områden är viktiga men om rökningen är den främsta orsaken till cancer som går att förebygga, borde väl den svenska snuseffekten och skadereducerande strategier få ta del av dagordningen?

Kampen mot cancern kan inte bara handla om att fler ska överleva utan att färre också ska drabbas från första början.


Stor ojämlikhet i Sverige

Två dagar före konferensen skickade Cancerfonden ut ett pressmeddelande där viss kritik mot konferensens kan tydas:

”Lågutbildade insjuknar i cancer i större utsträckning i dagens Sverige. Ska vi besegra cancer kommer det inte räcka med att hitta rätt mediciner och behandlingar. Det politiska ansvaret för att vi har den här stora ojämlikheten i Sverige är enormt” säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden.

När det gäller lungcancer i Sverige understryker Årehed Kågström att andelen rökare skiljer sig i olika socioekonomiska grupper. Hon efterfrågar rätt politiska åtgärder:

”Vi vet att rökning är den största riskfaktorn för lungcancer och vi vet att andelen rökare skiljer sig i olika socioekonomiska grupper. Det här är ett typexempel på att det finns stora möjligheter till förändring med rätt politiska åtgärder.”

Exakt vilka politiska åtgärder som Cancerfonden efterfrågar framgår inte av pressmeddelandet, men Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget, har funderat på saken:

”Jag tror att det är vår oförmåga att nå ut till dessa grupper som håller rökningen uppe, snarare än höga skatter och regleringar. Skatten och regleringen är ju densamma oavsett vilka grupper vi talar om” säger Markus Lindblad.


Storbritannien arbetar aktivt med riskreducerande nikotinprodukter

Han utvecklar sitt resonemang och menar att Sverige bör uppmuntra rökare att byta till riskreducerande nikotinprodukter, vilket i dag görs i Storbritannien.

”Under den förra mandatperioden uttalade riksdagen vid flera tillfällen att Sverige behöver en politik som tar hänsyn till olika tobaks- och nikotinprodukters respektive skadeverkningar. En del av en sådan politik skulle kunna vara att man uppmanar och uppmuntrar rökare att byta bort cigaretterna till förmån för alternativa nikotinprodukter” avslutar Lindblad.

Det råder ingen tvekan om att både EU och Sverige behöver rikta sin uppmärksamhet mot politiska åtgärder som effektivt kan bidra till en bättre folkhälsa. Detta utesluter inte teknik, AI, behandlingsprocesser eller diagnosticeringsverktyg – men det finns ett värde i att hålla två tankar i huvudet samtidigt.

EU behöver ta intryck av den svenska snuseffekten och Sverige behöver motverka ojämlikhet genom informationsinsatser. Det kan sammantaget rädda hundratusentals liv varje år. Det skulle betyda mycket för en av EU:s mest prioriterade områden.De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.